Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Opdracht

1.1.
Op de overeenkomst van opdracht met Semosa Digital (‘Semosa’) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en, voor het overige, de bepalingen van het Nederlandse recht.

2. Verplichtingen van Semosa

2.1.
Semosa verplicht zich tegenover de cliënt tot het volgende:

  • het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen;
  • het behoorlijk informeren van de cliënt over de stand van de werkzaamheden;
  • het behoorlijk informeren van de cliënt over de kosten van de werkzaamheden.

3. Honorarium en kosten

3.1.
De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurtarief.

3.2.
De kosten die Semosa in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd is, alsmede reiskosten worden aan de cliënt apart in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1.
De cliënt zal een factuur van Semosa binnen veertien dagen na de datum daarvan voldoen. Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, is niet toegestaan. Semosa is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.2.
Desgevraagd zal Semosa aan de cliënt een duidelijke specificatie verstrekken van de verrichte werkzaamheden.

4.3.
Betaalt de cliënt niet binnen de onder punt 4.1 vermelde termijn, dan is hij, naast het factuurbedrag, aan Semosa de door Semosa te maken kosten voor het betaald krijgen van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het in totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

4.4.
Betaalt de cliënt niet binnen de onder punt 4.1 vermelde termijn, dan kan Semosa, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten totdat de cliënt al hetgeen aan Semosa verschuldigd is, heeft betaald.

4.5.
Indien de cliënt meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Semosa weten.

5. Aansprakelijkheid

5.1.
De aansprakelijkheid van Semosa voor nalatigheden of fouten is beperkt tot het bedrag dat aan de cliënt voor de opdracht in rekening is gebracht, met een maximum van € 5.000,00 inclusief BTW.

5.2.
De in de voorgaande bepaling vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Semosa.

5.4.
Semosa zal bij het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Semosa is echter niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van personen die Semosa in het kader van de opdracht heeft ingeschakeld.

6. Klachttermijn en geschillen

6.1.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt jegens Semosa en eventuele voor Semosa werkzame personen in verband met de door Semosa verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een redelijke termijn, te stellen op een periode van drie maanden, is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden, zonder dat de cliënt daarop jegens Semosa een beroep heeft gedaan.

6.2.
Geschillen tussen de cliënt en Semosa zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.